Članak 1.: Uvjeti sudjelovanja na utrci / opća pravila
1. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju
punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja ili uz potvrdu roditelja ili staratelja.
2. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne
natjecatelje.
3. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu
odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i
sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo
natjecanje sadrži.
4. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na
organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
5. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene
stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
6. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.
Članak 2.: Kategorije i ukupni poredak
1. Na trekking utrci Brtonigla 2013. natjecatelji se mogu natjecati u tri težinske kategorije: Ultra(duga staza) , Planinarska (srednja staza), Fun and Run(kratka staza)
2. Ukupni poredak u utrci odvojen je po težinskim kategorijama: Ultra , Planinarska, Fun and Run
3. U svim kategorijama ukupni poredak odvojen je za muškarce i žene.
Članak 3.: Mjerenje vremena
1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
2. Organizator utrke je službeni mjerioc vremena.
3. Vrijeme za dolazak na kontrolne točke i na cilj određeno je u pisanim instrukcijama.
4. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao diskvalifikacija ili se natjecatelj upućuje na skraćenu stazu ako organizator to navede u instrukcijama.
Članak 4.: Savladavanje staze
1. Natjecatelji su dužni kontrolne točke čekirati(potvrditi) numeričkim redosljedom od prve ka zadnjoj ukoliko organizator izričito ne dozvoli suprotno
Članak 4.: Prijava za utrku
1. Prijava: isključivo putem on-line prijavnice na našoj web stranici.
2. Prijave su određene krajnjim datumom.
3. Poslije krajnjeg datuma prijave se ne zaprimaju.
4. Prijava za sudjelovanje na utrci smatra se važećom kada natjecatelj uplati startninu do
krajnjeg datuma kojeg je odredio organizator utrke.
Članak 5.: Uplata startnine za utrku
1. Uplata startnine moguća je jedino putem uplate na račun organizatora osim u iznimnim slučajevima kada organizator odluči drugačije.
2. Neuplaćivanjem startnine do krajnjeg datuma određenog od strane organizatora prijava
neće biti važeća, a natjecatelj neće biti na konačnoj listi natjecatelja te nema pravo
sudjelovanja na utrci.
3. Uplati li natjecatelj startninu a odustane od natjecanja do datuma kojeg je odredio
organizator, (i o tome OBAVEZNO obavijesti organizatora utrke) organizator utrke obavezan
je vratiti iznos od 50% uplaćene startnine.
4. Odustane li natjecatelj od natjecanja poslije krajnjeg datuma kojeg je odredio organizator
uplaćena startnina se ne vraća.
Članak 6.: Nagrade Ultra kategorija:- prvo troje u muškoj i ženskoj konkurenciji –medalje, nagrade sponzora, novčane nagrade
Planinarska kategorija – prvo troje u muškoj i ženskoj konkurenciji- medalje, nagrade sponzora Fun and Run kategorija- prvo troje u muškoj i ženskoj konkurenciji- medalje, nagrade sponzora
Članak 7.: Obavezna oprema
1. Za Planinarsku i Ultra kategoriju (Fun and Run nema obavezne opreme)
- kompas
- čeona lampa
- mobitel
- komplet prve pomoći i astro folija
- zviždaljka
2. Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke. 3. GPS sa kartama NIJE DOZVOLJEN! Članak 8.: Obavezni dokumenti
1. Natjecatelji sa sobom moraju imati sljedeće dokumente (ili njihove kopije):
a) Osobna iskaznica
b) potvrda o Zdravstvenom osiguranju (zdravstvena knjižica).
Članak 9.: Pravila diskvalifikacije
1. Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje pravila utrke
2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke te
uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
4. Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga.
5. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
6. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te
zabranom nastupanja na slijedećim utrkama.
7. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena ako je ono propisano.
Članak 10.: Penali – kazneno vreme
1. Za svaki dio obavezne osobne opreme koji nedostaje natjecatelj dobija 30 kaznenih
minuta.
2. U slučaju da natjecatelj dobije kazneno vrijeme, ono se dodaje po završetku utrke.
3. Organizator utrke je jedina mjerodavna i ovlaštena osoba koja odlučuje o ukupnom
vremenu natjecatelja, diskvalifikaciji i/ili dodavanju penala.
Članak 11.: Odustajanje
1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
3. Organizator utrke osigurati će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu
medicinsku pomoć.
Članak 12.: Ekološka pravila
1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagadivati okoliš te uništavati okolnu floru i
faunu.
2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju
na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
3. Zabranjeno je odlaganje smeća u planinarskim domovima i na bilo kojoj destinaciji
između starta i cilja utrke.
4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se
neće dozvoliti natjecanje na slijedećim utrkama.
Članak 14.: Sigurnost
1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenih u pravilima utrke.
5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći
natjecateljima u nevolji.
6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijedjenog u brzom vremenskom roku zbog
nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvijeta.
7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko
smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
8. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10
sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju
oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke
od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati
znakove.
Članak 15.: Promjena staze
1. Organizator pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti
vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena
sigurnost natjecatelja.
Članak 16.: Protesti i žalbe
1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku
natjecanja. Najkasnije 24 sata nakon završetka utrke.
2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 2 dana nakon primljene žalbe.
Članak 17.: Suglasnost o medijskoj slobodi
1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski
materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih
snimljenih video i foto materijala.

Article 1:

 

race conditions / general rules

1. All competitors must be 18 years old. Under age competitors may participate at the
race only if accompanied by a responsible major person that assumes liability for the under age competitor or if the under age competitors have a written permission of their parents or
guardians.

2. The person accompanying the under age competitor signs a liability statement by which he/she accepts liability for the minor.

3. All competitors by signing their registration are by default considered to be
consent to competing at one's own risk and that they
are familiar with all rules of the race which they are going to follow for
their own safety as well as for the safety of other competitors. Finally,
competitors are aware of the potential risks that this race includes.

4. All competitors by signing their registration renounce to the possibility of
transferring any responsibility to the organizer or any other person.

5. The race organizers aren't responsible for any damage to competitor's equipment,
lost or stolen stuff during the race.

6. All competitors participating in the race must have a valid health insurance.

Article 2:
Categories and final standings

1. On the trekking race Brtonigla 2013. competitors can choose
between three categories: Ultra (longer course), Mountain (middle course), and
Fun Run (shorter course).

2. Final ranking on the race is divided to the three categories Ultra, Mountain, and Fun and Run.

3. In all categories total ranking is divided for male and female competitors.

Article 3: Timing

Timing starts with the starting signal and terminates after the finish line is crossed.
The race organizer is the official timekeeper.
The time schedule for reaching check points and the finish line is defined in the instructions
Arriving at the checkpoint, or finish line, after the time limit, leads to a disqualification or a competitor has to follow shorter course, if the organizer specified so in the instructions.

Article 4.: Overcoming the track

Competitors have to confirm all checkpoints in numerical order from the first to the last, if the organizer does not expressly permit the opposite.

Article 5: race
registration

Registration: on-line on our website.
Registration is limited by an entry date deadline.
No registrations will be accepted after the deadline.
Registration for the race is valid if the competitor pays the entry fee prior to the deadline set by the organizer.

Article 6: Entry fee
payment

Entry fee payment is possible only by payment to the
bank account of the organizer, except in exceptional cases if the
organizer decides otherwise.
If a competitor doesn't
pay the fee by the deadline set by the organizer, registration will not be
valid. A competitor will not figure in the final list of competitors and
will not be able to participate in the race.
If a competitor withdraws
from the race after paing his fee, he will receive a 50% refund of the
price but ONLY if a ompetitor
withdraws from a competition before deadline set by the organizer and
personaly informs the organizer about it.
If a competitor withdraws from a competition after deadline set by the organizer, entry fee is not refundable.

Article 7: Prizes

Ultra – the first three
classified in male and female category – medals, sponsor's' prizes, and
cash prizes.
Mountaineering – the first
three classified in male and female category – medals and sponsor's prizes
Fun and Run - the first
three classified in male and female category – medals and sponsor's prizes

Article 8: Mandatory
equipment

Ultra and Mountaineering
category ( Fun and Run category has no required equipment)

- Compass

- Head lamp

- Mobile phone

- First Aid kit and Astro Foil

- Whistle

The organizer reserves
the rights to check all the mandatory equipment of all competitors at any
moment during the race.

GPS with maps is NOT ALLOWED!

Article 9: Required
documents

Competitors must have the following documents (or their copies):

a) Identity card

b) A valid health insurance card.

Article 10:
Disqualification rules

Competitors will be disqualified for not obeying, ignoring, or denying the racing rules.
Competitors will be disqualified for breaking the written instruction for the race.
Any unsporting behaviour that jeopardizes or endangers the reputation of the race or damages private or organizator property.
Inability to continue the race for any reason.
Taking forbidden routes, forbidden equipment, and receiving assistance from persons not taking part in the competition.
The use of any means of transport will result in the disqualification of competitor and prohibition of competing in the next race.
Reaching the checkpoint, or finish line, after the time limit.

Article 11: Time penalties

For each missing part of
mandatory personal equipment, a competitor will receive 30 minutes
penalty.
If a competitor receives
a time penalty, it will be added on the end of the race..
The organizer is the only
person authorized to decide about the finishing time of a competitor, his
eventual disqualification and/or adding the penalty.

Article 12: Withdrawal

A competitor may withdraw
at any point of the race.
A competitor MUST inform the organizer about
withdrawal.
The organizer provides
help and possible necessary medical assistance for competitors who
withdraw.

Article 13:
Environmental policy

Competitors are forbidden to light fires,
pollute the environment and to destroy surrounding flora and fauna during
the race.
Competitors are not allowed to dispose of their
trash; they must carry it to the finish line. Everything packed at the starting
line, competitors must have at the finish.
It is forbidden to dispose of trash in mountain
huts or any other facilities between the start and finish line of the
race.
For any
breach of these regulations, the competitor will be disqualified, and
banned from future races.

Article 14: Safety

Competitors must have
all mandatory equipment required by the organizers.
Competitors must have all
necessary documents specified by the organizer.
Competitors must comply
with all written and spoken instructions from the organizer.
Competitors must comply
with the rules stated in the Rules and regulations document.
In case of an accident,
competitors who find themselves in the vicinity of an injured competitor must
provide aid to competitors in distress.
The organizer does not
guarantee a quick rescue of injured competitor because of possible remote
terrain, or unfavorable weather conditions.
The organizer reserves
the right to suspend the race if he considers that it could endanger the
safety of competitors and the race itself.
Calling for help by: blinking,
whistling, shouting (6 times per minute/ every 10 sec.), followed by a 1 minute pause, then another repetition of 6 times per minute. Those who spot or hear the signals respond by
giving signals 3 times per minute (every 20 seconds). After a 1 minute pause the response is repeated until the one who called for help does not stop giving signs.

Article 15: Course changes

The organizer reserves the right to change the order of checkpoints and to shorten
duration and length of the race in the case of adverse
weather conditions or if the safety of competitors is compromised.

Article 16:
Complaints and appeals

All complaints and
appeals must be submitted to the organizer in writing form after the end
of the competition, within 24 hours.
The organizer has to respond to complaints and
appeals at the latest 2 days after receiving the

complaint/appeal.

Article 17: Media privacy statement

All competitors by competing in the competition
are considered to agree that the organizer can use all film and photographic
materials for public use and promotion purposes and held complete rights.
The organizer reserves
the right to use, copy and distribute all recorded video and photo
materials.

AATC logo

OBAVIJEST:  evo i posljednjih obavijesti vezanih uz utrku. Preuzimanje startnih brojeva počinje u 7:00 i za Ultra kategoriju završava u 8:00. Autobus koji vozi Ultra kategoriju kreće za Kopar u 8:10min. Start je u starom gradu u  Kopru u 9:00 i to kronometarski.
Ultra kategorija je duga 49 km i ima oko 1400 visinske te dvije okrijepne stanice sa pijačom, voćem i kolačima.

Autobusi koji planinarsku kategoriju prevoze do starta u Momjanu polaze u 10:10min pa bi bilo poželjno da natjecatelji dođu na vrijeme kako bi se stigli pripremiti. Start u Momjenu predviđen je za 10:30h. Planinarska kategorija je duga 25 km i ima oko 500 visinske te jednu okrijepnu stanicu sa pijačom voćem i kolačima.

Fun and run kategorija starta u Brtonigli u 10:30.

Odmah kraj mjesta podizanja brojeva biti će pult gdje će svi zainteresirani moći platiti startninu za "100 milja Istre".

Nakon utrke svi će natjecatelji moći uživati u čokoladnim pripravcima pošto se nalazimo tik uz čoko-festival.

 

Iako su prijave službeno otvorene do subote 08.02. u 24:00, natjecatelji će se moći i dalje prijavljivati ali neće svi kasnije prijavljeni moći računati na majice.

 Sponzori:
TZO Brtonigla, Laguna NovigradIstraturist UmagTZG UmagTZG NovigradTZG Buje

laguna_500 istraturist_500 klaster
TZ sjeverozapadne Istre

LogoCp Black multisport-novi-logo-1 943290 206131562844576 1395177956 n

 

Ovdje se nalazi GPS zapis Brtonigla FUN & RUN trase. Pogledajte!

 FUN & Run se trči u smjera strelica... Staza je duga 10,5 km.

fun-and-run-gps-zapis

 

Pozdrav svim trekerima ma gdje bili!

1. kolo Alpe Adria treking cupa za 2014. godinu odnosno četvrto izdanje BAT-a na rasporedu je u subotu 15.02.2014. u Brtonigli.

Kako sada stvari stoje postoji određena namjera i mogućnost da ukoliko nam administracija dozvoli, start Ultra kategorije dislociramo preko granice u Kopar te da tako i u konkretnoj treking praksi realiziramo naše članstvo u EU.

Start Planinarske Kategorije biti će u Momjanu a start Fun&Run u Brtonigli.

Sve daljnje informacije vezane uz kup i utrku biti će objavljivane s vremena na vrijeme na našim stranicama.

PRIJAVE ZA UTRKU OTVARAJU SE 1.12.2013,  A ZATVARAJU SE  8.02.2014.

REGISTRATION  OPENS  on  December 1st, 2013 and  CLOSES on February 8th, 2014

*Pregled događaja sa linkovima na prijave i popis prijavljenih za sve
utrke:*
http://www.racebase.hr/hrv/dogadjaj/33

*Prijava na Fun&Run:*
http://www.racebase.hr/hrv/utrka/99/prijava_na_utrku

*Popis prijavljenih na Fun&Run:*
http://www.racebase.hr/hrv/utrka/99/popis_prijavljenih

*Prijava na planinarsku:*
http://www.racebase.hr/hrv/utrka/100/prijava_na_utrku

*Popis prijavljenih na planinarsku:*
http://www.racebase.hr/hrv/utrka/100/popis_prijavljenih

*Prijava na ultru:*
http://www.racebase.hr/hrv/utrka/101/prijava_na_utrku

*Popis prijavljenih na ultru:*
http://www.racebase.hr/hrv/utrka/101/popis_prijavljenih

 Information 

Informazioni

 Informacije

 Information